Giải thưởng Kiến trúc xanh Sinh viên – SGA 2023

Giải thưởng Kiến trúc xanh sinh viên là một trong những hoạt động nổi bật thuộc sự kiện mang tầm cỡ quốc gia Tuần lê Còng trình Xanh Việt Nam – sự kiện quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Công trình Xanh – Kiến trúc Xanh – Công trình hiệu quả năng lượng […]