Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế cho Nhà ở riêng lẻ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nội dung nghiên cứu: – Khảo sát đo đạc thực trạng các nhà ở riêng lẻ đại diện tại các đô thị lớn Việt Nam: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh – Xây dựng các cơ sở cho việc đề xuất giải pháp tiết kiệm hiệu quả năng lượng – Tổng hợp kinh […]